második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1945 Nyomtatás E-mail
1945.01.01. - A sziléziai Neuhammerben a magyar SS-hadosztályok összefogására megalakul a XVII. SS hadtestparancsnokság. Parancsnoka Feketehalmy-Czeydner Ferenc vezérezredes és SS-Obergruppenführer. Feketehalmy betegsége miatt a beosztást nem tudja elfoglani, ezért 02.4-én azt Ruszkay Jenő vezérezredes és SS-Obergruppenführer veszi át. Elzászban a német G Hadseregcsoport offenzívát indít. Este megindul a Budapest felmentését célzó német támadás (Konrad).

1945.01.02. - A brit kormány bejelenti fegyverszünet-kötési szándékát a magyar Ideiglenes Nemzeti Kormánnyal.  Brit csapatok szállnak partra a Bengáli-öbölben.

1945.01.03. - Amerikai csapatok újabb ellentámadást indítanak az Ardennekben.

1945.01.04. - Megalakul az Országos Számonkérő Iroda. Vezetője Pethő Tibor.

1945.01.06. - Churchill brit miniszterelnök és Eisenhower tábornok, a nyugati front főparancsnoka az ardenneki német támadás nyomán kialakult helyzet miatt táviratban kéri Sztálint a későbbre tervezett szovjet offenzíva mielőbbi megindítására. Minden magyar vadászalakulatot a 76. német vadászrepülőezred-parancsnokságnak rendelnek alá.

1945.01.07.- Megindul a Budapest felmentését célzó második német támadás (Konrad II). A londoni Petőfi Rádió utoljára sugároz.

1945.01.10. - Magyar megszálló csapatok indulnak útba Dániába.

1945.01.11. - A budapestet ostromló szovjet-román csapatokból megalakítják a Budapesti Csoportot.

1945.01.12. - Az 1. Ukrán és az 1. Belorusz Front megindítja a Visztula-Odera hadműveletet.

1945.01.13. - A 2. a 3. Belorusz és az 1. Balti Front megindítja a kelet-poroszországi hadműveletet.

1945.01.15. - A Budapesti Csoportból kivonják és Szlovákiába irányítják a 7. román hadtestet.

1945.01.16. - A belügyminiszter a túlkapások miatt megszünteti a nyilas Fegyveres Nemzetszolgálatot.

1945.01.17. - Összeomlik a német védelmi rendszer a Visztula mentén. A szovjet csapatok e napon bevonulnak Varsóba.

1945.01.18. - Megindul a Budapest felmentését célzó harmadik német ellentámadás (Konrad III). A szovjet csapatok elfoglalják Pestet.

1945.01.19. - Szovjet csapatok vonulnak be Krakkóba, illetve Lodzba.

1945.01.20. - Moszkvában aláírják a (debreceni) Ideiglenes Nemzeti Kormány és a szövetséges hatalmak közötti fegyverszüneti egyezményt. Francia csapatok támadást indítanak Elzászban.

1945.01.23. - Az 1. Ukrán Front eléri az Oderát.

1945.01.26. - Az ideiglenes államfői jogok gyakorlására a debreceni Ideiglenes Nemzetgyűlés Politikai Bizottsága Nemzeti Főtanácsot állít fel. Elnöke: Zsedényi Béla. Németországban elvileg megalakul a 1. hungarista honvédhadosztály (Kossuth). Felállítása a gyakorlatban nem történik meg. A San Franciscóban előző nap összeült konferencia résztvevői aláírják az ENSZ Alapokmányát (45 aláíróval és 6 közvetlenül csatlakozóval az alapító államok száma 51). A 2. Belorusz Front eléri a tengert, ezzel a Kelet-Poroszországban harcoló német erőket elvágja Németország többi részétől.
 
1945.01.27.- A 4. gárdahadsereg, és a 2. szovjet hadsereg ellentámadást indít a Budapest felmentéséért támadó IV. SS páncéloshadtest ellen, ezzel megszűnik a főváros felmentésének lehetősége. 

1945.01.28.- A magyar repülőalakulatokból légihadsereget szerveznek.

1945.01.29. - Az 1. Belorusz Front Poznantól délnyugatra átlépi az 1938-as német határt. Sziléziában elvileg megalakul a Gömbös és a Görgey SS gránátoshadosztály (felállításuk a gyakorlatban nem történik meg).

1945.01.30. - Elvileg megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány Honvédsége.

1945.01.31. - A meginduló harmadik ellentámadással megkezdődik a német csapatok visszaszorítása az Ardennekben.

1945.02.03. - A Szövetséges Ellenőrző Bizottság elfoglalja állomáshelyét Debrecenben, az Ideiglenes Nemzeti Kormány székhelyén. A Magyarországra akkreditált diplomaták Angelo Rotta pápai nuncius, doyen vezetésével felkeresik Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-Obergruppenführert, a Budapest-erőd parancsnokát, és megkísérlik rávenni a kapitulációra (sikertelenül). Az 1. Belorusz Front eléri az Oderát, és hídfőket alakít ki bal partján.

1945.02.04-11. - Jaltában tanácskozik Churchill brit miniszterelnök, Roosevelt amerikai elnök és Sztálin.

1945.02.06. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hatályon kívül helyezi a zsidótörvényeket és a zsidórendeleteket.

1945.02.08. - Az 1. Ukrán Front megindítja az alsó-sziléziai hadműveletet. A brit-francia haderő megindítja a maas-rajnai offenzívát.

1945.02.09. - Elzász elfoglalásának befejeztével helyreállnak Franciaország 1939. évi határai. A szövetségesek felzárkóznak a német határon kiépített Siegfried-vonalra.

1945.02.10. - A szovjet csapatok a Balti Flotta bevonásával megindítják a kelet-pomerániai hadműveletet, s megkezdik a Kelet-Poroszországban bekerített 25 német hadosztály felszámolását.

1945.02.11. - Budapest német-magyar védői kitörést kísérelnek meg.

1945.02.12. - Budán a szovjet oldalra átállt magyar önkéntesekből zászlóalj alakul.

1945.02.13. - Budapesten befejeződnek a harcok.

1945.02.13-15. - Az angolszász légierő lerombolja Drezdát.

1945.02.14. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány megkezdi a honvéd nevelőtiszti intézmény kiépítését.

1945.02.15. - Megalakul a Budai Önkéntes Ezred. Parancsnka Variházy Oszkár alezredes. Szálasi minden 12-70 éves magyar állampolgár mozgósítására elrendeli a Hungarista Munkahadsereg felállítását.

1945.02.16. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány közzéteszi a magyar háborús bűnösök első listáját.

1945.02.17. - Megszüntetik a szovjet Budapesti Csoportot.

1945.02.19. - Amerikai csapatok szállnak partra Iwo-Jima szigetén.

1945.02.19. - Pozsony térségében a 8. és a 22. SS lovashadosztály és honvédhadosztályok maradványaiból megalakul a 37. SS önkéntes lovashadosztály (Lützow).

1945.02.23. - A brit-amerikai-francia haderő offenzívát indít a Ruhr-vidék ellen. Az amerikai csapatok bekapcsolódnak a maas-rajnai offenzívába.

1945.02.24. - Befejeződik az alsó-sziléziai hadművelet, az 1. Ukrán Front felzárkózik a Neisse jobb partjára, annak Oderába torkollásától Penzigig.

1945.02.26. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány hatályát vesztettnek jelenti ki a bécsi döntéseket, valamint a területi gyarapodásokra vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Egyidejűleg betiltja — 25 fasisztának minősített párttal és szervezettel együtt, a Nyilaskeresztes Párt-Hungarista Mozgalmat, a Magyar Nemzeti Szocialista Pártot, a Magyar Élet Pártját, a Magyar Megújulás Pártját, az Etelközi Szövetséget, az Ébredő Magyarok Egyesületét, a Magyar Országos Véderő Egyesületet és a leveneteszervezeteket.

1945.02.27. - Az amerikai csapatok elfoglalják Manilát, a Fülöp-szigetek fővárosát.

1945.03.01-03. - A szovjet csapatok részekre vágják a Kelet-Poroszországot védő német erőket.

1945.03.02. - Az amerikai csapatok Düsseldorftól délre elérik a Rajnát. A Szlovák Nemzeti Tanács határozatot hoz a Csehszlovákiába való visszatérésről.

1945.03.03. - Vörös János vezérezredes, az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisztere, egyben vezérkarfőnök javasolja Vorosilov marsallnak, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnökének, hogy a Dunántúlon, a front mögött vessenek be általuk szervezett magyar partizáncsoportokat (javaslatát elutasítják).

1945.03.04. - Debrecenben megalakul az Ideiglenes Nemzeti Kormány első harcoló alakulata, a 6. gyaloghadosztály. Finnország hadat üzen Németországnak.

1945.03.05. - Az amerikai csapatok elérik Kölnt. A 9. amerikai hadsereg a kanadai csapatokkal egyesülve 15 német hadosztályt kerít be a Rajna bal partján.

1945.03.06. - A Dunántúlon a 6. SS páncéloshadsereg megindítja a német haderő utolsó nagy offenzíváját (Grossoffensive) a II. világháborúban. Romániában dr. Groza Péter alakít kormányt.

1945.03.07. - Az épségben elfoglalt remageni hídon az amerikai csapatok átkelnek a Rajna jobb partjára. Ez az első hídfő a folyón. Belgrádban hivatalba lép a Josip Broz Tito vezette ideiglenes kormány, egyidejűleg megszűnik a londoni emigráns jugoszláv kormány.

1945.03.09. - Indokínában a japán csapatokok meglepetésszerűen lefegyverzik a francia gyarmati hadsereget.

1945.03.10. - A szovjet csapatok behatolnak a morva iparvidékre. Befejeződik a szövetségesek maas-rajnai hadművelete, a 21. hadseregcsoport felzárkózik a Rajnára. Az amerikai légierő lerombolja Tokio nagy részét.

1945.03. 15. - Az 1. Ukrán Front megindítja a felső-sziléziai hadműveletet.

1945.03.16. - A 2. és a 3. Ukrán Front megkezdi Bécs irányú támadását. Az amerikai csapatok elfoglalják Iwo-Jima szigetét.

1945.03.17. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletet fogad el a földreformról.

1945.03.19. - Hitler parancsot ad, hogy a Nagynémet Birodalom területén semmisítsenek meg minden katonai, ipari, közlekedési és ellátási objektumot ("Néró-parancs").

1945.03. 20. - A szövetségesek átkelnek a Saar folyón.

1945.03. 22. - A szovjet csapatok végleg elfoglalják Székesfehérvárt.

1945.03.22-24. - Moszkvában Eduard Benes, a Szlovák Nemzeti Tanács és négy cseh párt képviselői megállapodnak a csehszlovák kormányprogramról.

1945.03.23. - Amerikai csapatok Oppenheimnél hídfőt foglalnak a Rajna jobb partján, ezzel megindul a Ruhr-vidéki támadó hadművelet.

1945.03.24. - Duisburg és Emmerich között a brit csapatok is megkezdik az átkelést a Rajnán a Ruhr-vidékre.

1945.03.24-26. - A 2. Ukrán Front üldözésbe megy át az Észak-Dunántúlon.

1945.03.25. - A Rajna bal partja teljes hosszában a szövetségesek birtokába kerül.

1945.03.27. - Az utolsó, magyar területen tartott Koronatanács döntést hoz a vezető állami, katonai és pártszervek Birodalomba történő evakuálásáról (Gyepű-III). Megkezdődik a Honvéd Légierő áttelepítése a Birodalomba. Utoljára éri Londont V-2 rakétatámadás.

1945.03.28. - Utolsó székhelyéről, Kőszegről a Szöllősi-kormány áttelepül a Birodalomba. A szovjet csapatok elfoglalják Győrt. A szovjet csapatok elfoglalják Danzigot. Összeomlik a német csapatok Rajna-menti védelmi rendszere.

1945.03.29. - Szálasi Ferenc nemzetvezető és közvetlen környezete Kőszegről a Birodalomba települ.

1945.03. 30. - Hermann Balck páncélos tábornok, a 6. német hadsereg parancsnoka elrendeli a hadserege területén tartózkodó magyar csapatok lefegyverzését, és ugyanerre tesz javaslatot a hasonló szintű német parancsnokoknak.

1945.03. 31. - A szovjet csapatok, átkelve a Szudéta-hegységen, Csehország területére lépnek.

1945.03. folyamán - Pilsen térségében megkezdődik a 2. hungarista honvédhadosztály (Petőfi) szervezése (felállítása a gyakorlatban nem történik meg).

1945.04.01. - A Ruhr-vidéket védő német B Hadseregcsoport bekerítésbe kerül. Amerikai csapatok szállnak partra Okinawa szigetén (06.22-re foglalják el).

1945.04.02. - Delegálják és megválasztják az Ideiglenes Nemzetgyűlés budapesti képviselőit.

1945.04.04. - Csehszlovákiában meghirdetik az ottani magyarságot kollektíve megbélyegző és állampolgárságától megfosztó ún. kassai programot (a benesi kormányprogramot). A szovjet csapatok beveszik Pozsonyt, Trencsént és Körmöcbányát.

1945.04.05. - Moszkvában előzetes magyar-szovjet, Prágában magyar-csehszlovák jóvátételi egyezményt írnak alá. A Szovjetunió felmondja a Japánnal 1941.04.13-án kötött semlegességi szerződést.

1945.04.06. - Megkezdődik Königsberg ostroma. A 3. Ukrán Front megkezdi Bécs ostromát.

1945.04.07. - Sztálin engedélyezi az Ideiglenes Nemzeti Kormány által felállított 1. és 6. gyaloghadosztály hadműveleti területre küldését. Az amerikai flotta elsüllyeszti a világ (eddig) legnagyobb csatahajóját, a 70 ezer tonnás japán YAMATO-t.

1945.04.09. - Königsberg német védői kapitulálnak. A szövetséges 15. hadseregcsoport felújítja támadását Észak-Itáliában. Sztálin hozzájárul, hogy a román adminisztráció visszavegye Észak-Erdély közigazgatását a szovjet katonai közigazgatástól.

1945.04.11. - A szovjet csapatok elfoglalják Rábafüzes-hegyközséget, majd Szentimre-telepet, végül Magyarbüksöt, az utolsó magyar településeket. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány Debrecenből Budapestre költözik. Az amerikai csapatok elérik az Elbát.

1945.04.12. - Az ország területét a Vas megyei Pinkamindszent határában lévő Dénes-, majd Kapuy-major szovjet elfoglalásával elhagyja az összefüggő front. Magyarországon befejeződnek a hadműveletek. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Budapestre költözik.

1945.04.12. - Meghal Franklin D. Roosevelt, az USA elnöke. Utóda az alelnök: Harry S. Truman.

1945.04.13. - A szovjet csapatok elfoglalják Bécset.

1945.04.14. - Megkezdődik az Ideiglenes Nemzeti Kormány által felállított 6 majd az 1. gyaloghadosztály kiszállítása az ausztriai frontra.

1945.04.16. - Az 1. Ukrán, valamint az 1. és a 2. Belorusz Front megkezdi a berlini offenzívát. A Ruhr-vidéken bekerített német csapatok leteszik a fegyvert. Parancsnokuk, Walther Model vezértábornagy öngyilkosságot követ el.

1945.04.18. - A 3. amerikai hadsereg átlépi az 1937-es német-cseh határt.

1945.04.19. - Németországban és Észak-Itáliában megindul a szövetségesek végső offenzívája.

1945.04.20. - A szövetségesek elfoglalják Nürnberget.

1945.04.21. - A szövetségesek elfoglalják Bolognát. A Szovjetunió és a lengyel Ideiglenes Kormány barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződést ír alá.

1945.04.22. - Nauennél bezárul a Berlin körüli ostromgyűrű.

1945.04.23. - Az Ideiglenes Nemzeti Kormány feloszlatja a Magyar Királyi Csendőrséget. Észak-Itáliában a brit-amerikai-lengyel haderő eléri a Pó folyót.

1945.04.24. - A szovjet csapatok áttörnek Berlin védelmi gyűrűjén.

1945.04.25. - San Franciscoban megnyílik az ENSZ alakuló konferenciája. Az Elba menti Torgaunál a 58. szovjet gárda-lövészhadosztály és az amerikai 69. hadosztály találkozik. Ezzel kettévágják Németországot. Németországban kisbarnaki Farkas Ferenc vezérezredes vezetésével bizottság alakul a nyugatra szorult magyarok képviseletére. Észak-Olaszország egyes városaiban antifasiszta felkelés tör ki.

1945.04.26. - Az angol csapatok elfoglalják Brémát.

1945.04.27. - Olasz partizánok elfogják és kivégzik Mussolinit.

1945.04.29. - Hitler Berlinben elkészíti politikai végrendeletét. Felszólít a harc végsőkig tartó folytatására, a szövetségesekkel való kapcsolatkeresés miatt árulónak minősíti és megfosztja minden tisztségétől Heinrich Himmlert, az SS, és Hermann Göringet, a légierő birodalmi vezetőjét, s az államfői hatalmat (nem Führer, hanem Reichspr(sident) Karl Dönitz flottatengernagyra, a német hadiflotta főparancsnokára ruházza át.

1945.04.30. - Hitler öngyilkosságot követ el. A szovjet csapatok elfoglalják a berlini Reichstagot. Amerikai csapatok vonulnak be Münchenbe. Moravska Ostrava elfoglalásával befejeződnek a hadműveletek a morva iparvidéken.

1945.05.01. - Mattsee-ban (Ausztria, Salzkammergut tartomány) utoljára ül össze a magyar Koronatanács. Budapesten újraindítja adását a Magyar Rádió. Karl Dönitz vezetésével megalakul a Harmadik Birodalom utolsó kormánya.

1945.05.02. - A Dönitz-kormány a dán határhoz közeli Flensburgba költözik. Berlin helyőrsége kapitulál a szovjet csapatok előtt. Az olaszországi német csapatok leteszik a fegyvert. Zágráb német helyőrsége kapitulál. Brit csapatok foglalják el Rangoont.

1945.05.03. - Az angol csapatok elfoglalják Hamburgot.

1945.05.04. - Az észak-európai német csapatok kapitulálnak. A Brenner-hágóban találkoznak a Németországból, valamint az Olaszországból előrenyomuló szövetséges csapatok. Németország területén befejeződnek a nagyobb hadműveletek.

1945.05.05. - Prágában felkelés tör ki.

1945.05.06. - A német csapatok megkezdik a prágai felkelés leverését. Az 1. a 2. és a 4. Ukrán Front erőltetett menetben indul Prága felé. Befejeződik a brit csapatok burmai hadművelete. Dwight D. Eisenhower hadseregtábornok, a nyugati szövetséges erők főparancsnoka fogadja Karl Dönitz német államfő követét, Hans-Georg von Friedeburg vezértengernagyot, a német hadiflotta (Dönitzet követően kinevezett) parancsnokát. Eisenhower kapcsolatba lép a Szovjet Főparancsnoksággal és javasolja, hogy a Jaltában elfogadott, állami-politikai jellegű kapitulációs okmány helyett aláírathassa a német haderő feltétel nélküli fegyverletételét. Javaslatát elfogadják.

1945.05.07. - 02:41-kor Alfred Jodl vezérezredes, az OKW (Oberkommando der Wehrmacht, Véderő Főparancsnokság) vezetési törzsének főnöke Reimsben, a nyugati szövetséges haderő főhadiszállásán aláírja a Nagynémet Birodalom haderejének feltétel nélküli kapitulációját a négy nagyhatalom tábornokai előtt. A fegyverletétel végrehajtására a 11:00 órakor életbe lépő okmány 48 órás határidőt szab.

1945.05.08. - Kelet-Poroszországban befejeződnek a szovjet hadműveletek.

1945.05.09. - Miután Sztálin a 7-i reimsi okmányt csak a kapituláció előzetes jegyzőkönyvének tekinti s ragaszkodik a kapituláció német fővárosban történő aláírásához, 00:16-kor, 00:00 órai hatállyal Wilhelm Keitel tábornagy, az OKW főnöke a Berlin melletti Karlshorstban (ismét) aláírja a Nagynémet Birodalom haderejének feltétel nélküli kapitulációját G. K. Zsukov marsall, a Szovjetunió fegyveres erői főparancsnokának helyettese, Carl Spaatz hadseregtábornok, az USA hadászati légierejének parancsnoka, Arthur Tedder brit légi marsall, a nyugati szövetséges csapatok főparancsnokának (Eisenhower) helyettese és Jean-Marie de Lattre de Tassigny tábornok, az 1. francia hadsereg parancsnoka előtt. A szovjet csapatok elérik Prágát.

1945.05.10. - Megalakul az Államrendőrség, ezen belül a kommunista Péter Gábor vezetésével a Budapesti Főkapitányság Politikai Rendészeti Osztálya.

1945.05.11. - Schörner tábornagy, a Csehországban harcoló német Közép Hadseregcsoport parancsnoka kapitulál.

1945.05.12. - A német Kurland Hadseregcsoport maradványai beszüntetik a harcot.

1945.05.13. - Megkezdődik az Ideiglenes Nemzeti Kormány csapatainak hazaszállítása a hadműveleti területről.

1945.05.15. - Magyarországon megszüntetik a légvédelmi készültséget. A horvát hadsereg beszünteti a harcot. Ezzel véget ér az európai háború. Ausztriában, a brit megszállási övezetbe került magyar csapatok vezénylő parancsnokai megtartják a Magyar Királyi Honvédség utolsó tábornoki értekezletét.

1945.05.23. - Flensburgban letartóztatják a Dönitz-kormányt.

1945.06.04. - Leszerelik a svájci hadsereg mozgósított részeit.

1945.06.05. - Nagy-Britannia, az USA, a Szovjetunió és Franciaország nyilatkozatot tesz közzé a hatalom átvételéről, a megszállásról és az ellenőrzésről Németországban, ahol megkezdi működését a négyhatalmi Szövetséges Ellenőrző Bizottság.

1945.06.09. - A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa (több európai nagyvároséhoz hasonlóan) adományozza a "Budapest bevételéért" emlékérmet.

1945.06.10. - Amerikai csapatok szállnak partra Borneó szigetén.

1945.06.15. - Miklós Béla miniszterelnök és Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság elnöke aláírják a magyar-szovjet jóvátételi egyezményt.

1945.06.24. - Delegálják és megválasztják az Ideiglenes Nemzetgyűlés dunántúli képviselőit.

1945.06.26. - Németországban megalakul a Kereszténydemokrata Párt (CDU).

1945.06.28. - San Franciscóban 50 állam képviselői aláírják az ENSZ alapokmányát (lásd 10.24.).

1945.06.29. - Csehszlovák-szovjet egyezményt írnak alá Kárpátalja Szovjetunióhoz csatolásáról.

1945.06.30. - Befejeződik a honvéd határőrség újjászervezése.

1945.07.09. - A négy nagyhatalom egyezményt köt Ausztria megszállási övezeteiről.

1945.07.16. - Az amerikai Los Alamosban felrobbantják az első atombombát.

1945.07.17. - A Berlin melletti Potsdamban 08.2-ig ülésezik a négy nagyhatalom csúcsértekezlete Truman amerikai elnök, Churchill, majd 07.28-tól a közben választási győzelmet arató Attlee brit miniszterelnök, illetve Sztálin szovjet vezető jelenlétében.

1945.07.24. - Truman amerikai elnök dönt az atombomba bevetéséről Japán ellen.

1945.07.26. - A potsdami konferencia résztvevői Japánt ultimátumban szólítják fel a megadásra.

1945.08.06. - Az amerikai légierő ledobja a történelem első bevetett atombombáját Hiroshimára.

1945.08.08. - A Szovjetunió hadat üzen Japánnak.

1945.08.09. - A szovjet csapatok Mandzsúriában megtámadják a japán Kvantung-hadsereget. Az amerikai légierő atombombát dob Nagasakira.

1945.08.13. - Indokínában a Vieth Minh felkelést robbant ki a japánok ellen.

1945.08.14. - A császár fellépésére a japán kormány elfogadja a kapitulációt.

1945.08.20. - A visszatérő francia gyarmati kormányzat lemondatja a japán érában is uralkodott Bao Dai vietnami császárt.

1945.08.22. - A szovjet hadsereg átlépi a koreai határt.

1945.09.01. - Szovjet csapatok szállnak partra a Kurili-szigeteken.

1945.09.02. - Japán kapitulációjával véget ér a második világháború. Ho Si Minh kikiáltja Vietnam függetlenségét.

1945.09.04. - A Grönland északkeleti partján álló Haudegen meteorológiai állomás személyzete megadja magát egy norvég hajónak. Ez az utolsó német kapituláció a II. világháborúban.

1945.09.06. - Brit csapatok vonulnak be Saigonba. Szöulban angol-amerikai, Phenjanban szovjet vezetésű Szövetséges Ellenőrző Bizottság alakul. Ezzel megkezdődik Korea kettéválása.

1945.09.08. - Amerikai csapatok vonulnak be Tokióba.

1945.09.11. - Megkezdi munkáját a brit-amerikai-francia-szovjet-kínai (Kuomintang) Külügyminiszterek Tanácsa.

1945.09.13. - Az Új-Guineán harcoló japán csapatok leteszik a fegyvert. Ez az utolsó japán kapituláció, nem számítva néhány elszigetelt, a császári kapitulációról nem értesült, kis létszámú csoportot, amelyek számára sokszor csak évek múlva ér véget a háború.

1945.09.23. - Francia csapatok vonulnak be Saigonba. A vietnami felkelők elleni hadműveleteiket japán csapatok is támogatják.

1945.10.03. - Az USA Budapesten átadja a magyar hatóságoknak Szálasi Ferenc volt nemzetvezetőt és tíz volt nyilas vezetőt.

1945.10.24. - Életbe lép az ENSZ Alapokmánya, ez az ENSZ hivatalos megalakulási dátuma.

1945.11.20. - Nürnbergben megkezdi működését a háborús bűnöket vizsgáló Nemzetközi Katonai Törvényszék.

1945.11.29. - Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés kikiáltja a Jugoszláv Köztársaságot.

1945.12.27. - Megalakul a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint a Nemzetközi Valutaalap.

 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 17
Tegnapi: 7
Heti: 65
Havi: 952
Össz.: 225 503

Látogatottság növelés
Oldal: 1945
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »