második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1939 Nyomtatás E-mail
1939.01.01. - Önállósul a Honvéd Légierő mint fegyvernem.

1939.01.05. - Hitler és Jozef Beck lengyel külügyminiszter berchtesgadeni találkozóján szó esik Csehszlovákia esetleges közös német-lengyel-magyar likvidásáról.

1939.01.06. - Csehszlovák-magyar határincidens történik Munkácsnál. Imrédy Béla miniszterelnök meghirdeti a Magyar Élet Mozgalmat.

1939.01.15. - Önállósul a Honvéd Folyamerők mint fegyvernem.

1939.01.16. - Hitler és gróf Csáky István magyar külügyminiszter berlini tárgyalásain szóba kerül a közös német-magyar-lengyel akció Csehszlovákia ellen. Hitlernek nincs kifogása a magyar-lengyel határ helyreállítása ellen Kárpátalján.

1939.01.23. - Megalakul a kassai VIII. hadtest.

1939.01.24. - Göring utasítást ad Németország zsidótlanítására (egyelőre kitelepítéssel és kivándoroltatással), s Reinhard Heydrichet kinevezi a Zsidó Kivándorlási Központ vezetőjévé.

1939.02.03. - A Szovjetunió a diplomáciai kapcsolatok szüneteltetéséről dönt Magyarországgal.

1939.02.16. - A kormányzó Imrédy Béla 15-ei lemondásával kinevezi miniszterelnökké gróf Teleki Pált.

1939.02.21. - A kormányzó mellett rendszeresítik a főhadsegédi beosztást.

1939.02.22. - A kormányzó párt, a Nemzeti Egység Pártja felveszi a Magyar Élet Pártja nevet.

1939.02.24. - Magyarország (elsőként) csatlakozik a német-japán-olasz Antikomintern Paktumhoz.

1939.02.25. - A Legfelső Honvédelmi Tanács a győri fegyverkezési program teljesítési határidejét az eredeti öt év helyett 1940.08.01-ben állapítja meg. Betiltják a Magyar Nemzeti Szocialista Párt-Hungarista Mozgalmat és a Hungarista Pártot. A Mandzsukuo Császárság csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.

1939.03.08. - Megalakul a Nyilaskeresztes Párt.

1939.03.10. - Szlovákiában a csehszlovák hadsereg átveszi a hatalmat. A magyar kormány határozatot hoz, hogy egy csehországi német katonai akció vagy Szlovákia függetlenedése esetén a Honvédség bevonul Kárpátaljára. A XVIII. pártkongresszuson Sztálin célzást tesz Hitlerrel való tárgyalási készségére.

1939.03.11. - Kihirdetik az 1939:II.törvénycikket (honvédelmi törvény).

1939.03.12. - Hitler értesíti a magyar kormányt, hogy lehetőséget kap Kárpátalja visszacsatolására.

1939.03.14. - Pozsonyban kikiáltják a független szlovák, Huszton a ruszin államot. (Németország Szlovenszkót elismeri, Ruszinkszkót nem. A Szovjetunió 09. 18-án elismeri Szlovákiát.)

1939.03.15. - A német hadsereg bevonul a volt Csehszlovákia nem-szlovák felébe. A megszállt területeket Cseh-Morva Protektorátus néven a Német Birodalomhoz csatolják. Emil Hácha csehszlovák elnök a Protektorátus elnöke marad, de a Protektorátus tényleges vezetője a Hitler által kinevezett protektor, Konstantin von Neurath helyettese, Reynhard Heydrich. A VIII. magyar hadtest bevonul Kárpátaljára, amelyet a 06.23-án kihirdetett 1939:VI. törvénycikkel visszacsatolnak Magyarországhoz.

1939.03.16. - Németország garanciát ad Szlovákia határaira. Románia a Kárpátalja délkeleti felére fennálló területi igénye alapján csapatokat vezényel Máramarossziget térségébe. A Honvéd Vezérkar intézkedik a volt csehszlovák-román határ megerősítésére.

1939.03.18. - A Honvédség a Vereckei-szorosban kijut a történelmi magyar-lengyel határhoz.

1939.03.20. - Németország ultimátumban követeli Litvániától a Memel-vidék átengedését. A német hadsereg és flotta 22-én megkezdi a békés bevonulást a területre.

1939.03.21. - Hitler bejelenti igényét Danzig Szabad Városra, és követeli a kikötővárost Lengyelországgal összekötő, egyben Németországot Kelet-Poroszországtól elválasztó Korridor (lengyel folyosó) területen kívüliségét.

1939.03.23. - Az Ung folyó völgyében összetűzés robban ki a magyar csapatok és az újonnan alakult szlovák hadsereg között. A magyar területnyereséget hozó összecsapások 26-án német fellépésre maradnak abba. Románia (lengyel közvetítés nyomán) lemond területi igényéről Kárpátalján. A következő napokban a magyar és a román csapatokat visszavonják a Kárpátalján kialakult magyar-román határról. Német-román gazdasági egyezményt írnak alá. Megkezdődik a gyors német behatolás a román gazdaságba. Szlovák-német védelmi szerződést írnak alá. A német hadsereg biztonsági övezetként megkapja Szlovákia területe 5%-ának használati jogát.

1939.03.24. - Szobránc légterében magyar-szlovák légiharc bontakozik ki. A szlovák légierő bombázza Ungvárt és Nagybereznát, a magyar légierő az iglói repülőteret.

1939.03.27. - Spanyolország csatlakozik az Antikomintern Paktumhoz.

1939.03.28. - A madridi helyőrség kapitulációjával katonailag véget ér a spanyol polgárháború.

1939.03.31. - Magyar-szlovák határszerződést írnak alá Kárpátaljára vonatkozóan. A határ a Honvédség által elért vonalat rögzíti, ami nyugatabbra húzódik a korábbi szlovákiai-kárpátaljai belhatárnál. Nagy-Britannia és Franciaország garantálja a lengyel határok sérthetetlenségét. Német-dán megnemtámadási egyezményt írnak alá.

1939.04.01. - Először száll fel a japán Mitsubishi Zero vadászgép.

1939.04.03. - A Wehrmacht Főparancsnoksága (OKW) megkezdi a Lengyelország elleni támadás terveinek kidolgozását.

1939.04.07. - Olasz csapatok vonulnak be Albániába. Olaszország (formailag perszonálunióban) 12-én annektálja az országot.

1939.04.11. - Magyarország kilép a Népszövetségből. Hitler aláírja Lengyelország lerohanásának tervét (Fall Weiss).

1939.04.13. - Nagy-Britannia és Franciaország garanciát ad Görögország és Románia határainak sérthetetlenségére.

1939.04.15. - A brit parlament törvényt fogad el az általános hadkötelezettségről.

1939.04.17. - A Szovjetunió javaslatot tesz az I. világháborús brit-francia-orosz Antant felújítására.

1939.04.27. - Gróf Bethlen István visszavonul a nyilvános közélettől.

1939.05.05. - Kihirdetik az 1939:IV. törvénycikket (II. zsidótörvény).

1939.05.08. - Angol-francia-szovjet tárgyalások kezdődnek a háromoldalú szövetségről Moszkvában.

1939.05.17. - A Honvédelmi Minisztérium rendeletet bocsát ki a légoltalom megszervezéséről.

1939.05.21. - Németország és Olaszország támadó jellegű szövetséget köt ("Acélpaktum") Berlinben.

1939.05.23. - Hitler elrendeli Lengyelország megtámadásának katonai előkészítését.

1939.05.28-29. - Az ún. pünkösdi választásokon a Magyar Élet Pártja 183 mandátummal megszerzi az első, a Nyilaskeresztes Párt 31-gyel a második helyet. A Képviselőház 06. 14-én ül össze.

1939.05. folyamán - Halhin-Gol térségében japán-szovjet fegyveres összetűzések zajlanak le.

1939.06.07. - Berlinben német-észt és német-lett megnemtámadási szerződést írnak alá.

1939.07.01. - Először száll fel a német Focke Wulf Fw-190 vadászgép.

1939.07.07. - Kárpátalján megszűnik a katonai közigazgatás.

1939.07.13. - Gróf Csáky István külügyminiszter közli Orlowski budapesti lengyel követtel, hogy Magyarország semmilyen körülmények között sem fog fegyvert Lengyelország ellen.

1939.07.24. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök két levélben jelzi Hitlernek, hogy bár a magyar kormány a tengelyhatalmak politikáját támogatja, Magyarország nem vesz részt Lengyelország elleni hadműveletekben.

1939.08.08. - Gróf Csáky István külügyminiszter Berchtesgadenben Hitlernél kéri a Teleki- levelek meg nem írottnak tekintését.

1939.08.11. - Újabb brit-francia-szovjet katonai tárgyalások kezdődnek Moszkvában, amelyek 21-én eredménytelenül megszakadnak.

1939.08.23. - Moszkvában szovjet-német megnemtámadási szerződést írnak alá ("Molotov- Ribbentrop paktum"), amelynek titkos záradékában felosztják egymás között Északkelet-Európát. Lengyelországot hozzávetőleg a Curzon-vonal mentén "megfelezik". Litvánia német, Észtország és Lettország szovjet érdekszférába kerül.

1939.08.25. - Nagy-Britannia kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt Lengyelországgal.

1939.08.30. - Mozgósítják a svájci hadsereget, és felvonultatják a határokon kiépített erődrendszerbe (a lengyel háború befejezése után leszerelik).

1939.08.31. - Mussolini négyhatalmi (olasz-német-angol-francia) konferenciára tesz javaslatot.

1939.08.31/09.01. - Éjszaka lengyel egyenruhába öltözött német kommandó támad meg egy németországi rádióadót (gleiwitzi provokáció).

1939.09.01. - Németország megtámadja Lengyelországot.

1939.09.02. - A magyar kormány a honvédelmi törvény alapján kivételes hatalmat léptet életbe. Olaszország nem-hadviselőnek nyilvánítja magát.

1939.09.03. - Nagy-Britannia, Franciaország, Ausztrália, Új-Zéland és India hadat üzen Németországnak, miután az elutasítja az aznap átadott brit-francia ultimátumot Lengyelország kiürítéséről. A Honvédséget részlegesen mozgósítják Románia ellen.

1939.09.04. - Japán be nem avatkozási nyilatkozatot ad ki. A brit légierő bombázza Wilhelmshavent.

1939.09.05. - Az USA semlegességi nyilatkozatot tesz (Neutrality Act).

1939.09.06. - A Lengyelországgal kölcsönös segítségnyújtási viszonyban álló Románia hasonló semlegességi nyilatkozatot bocsát ki, mint 1914-ben a Központi Hatalmak irányába. A francia hadsereg Saarbrückennél behatol Németországba.

1939.09.07. - Berlinben Ribbentrop német külügyminiszter kéri gróf Csáky István magyar külügyminisztert, hogy Magyarország ne avatkozzon be Románia ellen.

1939.09.08. - A német hadsereg bekeríti a Varsó környéki lengyel csoportosítást.

1939.09.09. - A német kormány kéri a német csapatok átvonulásának engedélyezését Lengyelország felé, amit a magyar kormány másnap megtagad. 11-én a szlovák kormány ugyanezt kéri, amit a magyar kormány szintén megtagad.

1939.09.10. - Kanada hadat üzen Németországnak.

1939.09.12. - Megkezdik a brit expedíciós erők átszállítását Franciaországba.

1939.09.14. - Magyarország nem-hadviselőnek nyilvánítja magát.

1939.09.16. - A Szovjetunió fegyverszünetet köt Japánnal.

1939.09.17. - A Szovjetunió megtámadja Lengyelországot. A német hadsereg bekeríti az ország Ny-i részében harcoló lengyel főerőket. A lengyel kormány Romániába (később Párizsba, onnan Londonba) emigrál.

1939.09.18. - Magyarország megnyitja határát a lengyel menekültek előtt. A szovjet hadiflotta behatol az észt felségvizekre, és (átveszi a tengeri térség védelmét Sosnkowski tábornok megkezdi a hazai lengyel partizáncsapatok szervezését.

1939.09.19. - Nagy-Britannia és Franciaország ultimátumban szólítja fel a Szovjetuniót csapatai kivonására Lengyelországból.

1939.09.22. - Breszt-Litowskban közös német-szovjet győzelmi díszszemlét tartanak.

1939.09.23. - Helyreállítják a magyar-szovjet diplomáciai kapcsolatokat.

1939.09.27. - Varsó egyhetes ostrom után kapitulál a német csapatok előtt. A szovjet csapatok az Északkeleti-Kárpátokban elérik a magyar határt. Németországban megalakul a Birodalmi Biztonsági Főhivatal (RSHA).

1939.09.28. - Moszkvában német-szovjet barátsági és határszerződést írnak alá. Litvánia átkerül szovjet, a lengyel lublini vajdaság és a varsói vajdaság déli fele német érdekszférába. A Szovjetunió kölcsönös segítségnyújtási és támaszpontszerződést oktrojál Észtországra, 10. 5-én Lettországra, 10. 10-én Litvániára. Finnország elutasítja az erre vonatkozó szovjet megkeresést.

1939.09.30. - A franciaországi Angersben a lengyel emigráció elnökké választja Wladyslaw Raczkiewiczet, aki miniszterelnökké, egyben hadügyminiszterré nevezi ki Wladyslaw Sikorski tábornokot. Sikorski emigráns lengyel kormányt alakít, és francia földön újjáalakítja a lengyel hadsereget. A francia hadsereg feladja állásait Saarbrücken térségében, s visszavonul a határ mögé.

1939.10.05. - Kleeberg tábornok Polesie-csoportjának fegyverletételével befejeződik a német-lengyel háború.

1939.10.06. - Hitler burkolt békeajánlatot tesz a nyugati hatalmaknak. A francia kormány 10-én, a brit 12-én elutasítja.

1939.10.08. - Lengyelország 4 nyugati és északi tartományát Németországhoz csatolják. Ugyancsak Németországhoz csatolják a litván Mariampol és Suwalki járást. Cserébe 10-én Litvánia megkapja Wilna (Vilnius) lengyel járást.

1939.10.12. - Megkezdődik az osztrák zsidók deportálása.

1939.10.15. - A Honvédségben tábori rabbijelvényt rendszeresítenek. Német-észt, 30-án német-lett szerződést írnak alá a németajkú lakosság áttelepítéséről a két országból a német Posen tartományba (a volt lengyel posnani vajdaságba).

1939.10.19. - Ankarában brit-francia-török kölcsönös segítségnyújtási szerződést írnak alá.

1939.10.25. - A Németországhoz nem csatolt, de német megszállás alatt lévő lengyel területeken megalakul a Birodalmi Főkormányzóság. Hitler főkormányzóvá nevezi ki Hans Frankot.

1939.10.27. - Lengyelország keleti tartományait a Szovjetunióhoz csatolják. Litván csapatok vonulnak be Vilniusba (10-én csatolták Lengyelországtól Litvániához).

1939.11.03. - Német-szovjet szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről a Szovjetunió területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre.

1939.11.04. - Az USA feloldja a fegyvereladási tilalmat (Cash and carry).

1939.11.05. - Kassán megkezdi működését a Horthy Miklós Honvéd Repülőakadémia.

1939.11.13. - Megszakadnak a szovjet-finn tárgyalások. A megszállt Lengyelországban megalakul a Fegyveres Harci Szövetség (ZWZ), a későbbi Honi Hadsereg magja.

1939.11.18. - Brit-lengyel katonai megállapodást kötnek.

1939.11.28. - A Szovjetunió felmondja a Finnországgal fennálló megnemtámadási szerződést.

1939.11.29. - Terioki finnországi határvárosban a Finn Kommunista Párt kikiáltja a Szovjet- Finn Köztársaságot. A Szovjetunió ezt elismeri, s kölcsönös segítségnyújtási szerződést köt vele, egyben megszakítja a diplomáciai viszonyt Finnországgal. Otto Kuusinen szovjet-finn kormányfő behívja a szovjet csapatokat.

1939.11.30. - A Szovjetunió megtámadja Finnországot.

1939.12.07. - A balti államok tallini külügyminiszteri konferenciája semlegességi nyilatkozatot tesz a finn-szovjet háborúban.

1939.12.13. - A dél-amerikai La Plata folyó torkolatánál brit-német tengeri csata zajlik le. A német GRAF SPEE súlyosan megsérül.

1939.12.14. - A Szovjetuniót a finn hadjárat miatt kizárják a Népszövetségből.

1939.12.15. - A magyar Belügyminisztérium gyűjtést engedélyez a finnek megsegítésére, egyben engedélyezi önkéntesek toborzását.

1939.12.19. - Daladier francia miniszterelnök a brit-francia Legfelsőbb Haditanácsban javaslatot tesz Finnország katonai megsegítésére.

1939.12.21. - Párizsban megalakul az emigráns Lengyel Nemzeti Tanács. Elnöke Wladyslaw Sikorski tábornok.

1939.12.29. - Először száll fel az amerikai B-24 Liberator bombázórepülőgép.

1939.12.30. - Először száll fel a szovjet Il-2 csatarepülőgép.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 108
Tegnapi: 7
Heti: 156
Havi: 1 043
Össz.: 225 594

Látogatottság növelés
Oldal: 1939
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »