második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

1940.01.04. - Francia-lengyel katonai egyezményt kötnek.

1940.01.05. - Sikertelen szovjet offenzíva indul a finn védelem ellen.

1940.01.10. - Budapesten önkéntes zászlóalj alakul, amely másnap elindul Finnországba. Parancsnoka Kémeri Nagy Imre főhadnagy.

1940.01.15. - A belga kormány elutasítja a francia hadsereg és a brit expedíciós hadtest átvonulási kérelmét.

1940.01.17. - Tildy Zoltánt a Független Kisgazdapárt ügyvezető elnökévé választják.

1940.02.01. - Újabb sikertelen szovjet offenzíva indul a finn védelem ellen.

1940.02.05. - A brit-francia Legfelsőbb Haditanács határozatot hoz expedíciós hadtest felállításáról és kiküldéséről Finnországba a szovjet csapatok elleni harcra.


1940.02.10. - A Finnországba érkezett önkéntesekből 4 nemzetközi dandárt állítanak fel.

1940.02.11. - A magyar önkéntes zászlóalj megérkezik Finnországba. Német-szovjet gazdasági egyezményt írnak alá.

1940.02.13. - Karéliában a szovjet csapatok áttörik a finn Mannerheim-vonalat. Finnország katonai segítséget kér Svédországtól, amit az 16-án elutasít.

1940.02.16. - Nagy-Britannia és Franciaország kéri Svédországtól csapatai átengedését Finnország megsegítésére.

1940.02.25. - Koppenhágában a svéd, norvég és dán külügyminiszteri értekezleten semlegességi nyilatkozatot fogadnak el a szovjet-finn háborúban.

1940.02.27. - A svéd kormány elutasítja a 02.16-ai brit-francia kérést.

1940.03.01. - Megszüntetik a Honvédség főparancsnoka beosztást, egyidejűleg a Honvéd Vezérkar főnöke, a kormány hatásköre alól kikerülve, a kormányzó közvetlen alárendeltségébe lép. Három hadsereg-parancsnokságot állítanak fel. Megalakul a Gyorshadtest.

1940.03.02. - Nagy-Britannia és Franciaország kéri Norvégiától és ismételten Svédországtól csapatai átengedését.

1940.03.03. - A szovjet hadsereg megindítja végső offenzíváját Finnország ellen Viipuri térségében. A svéd és a norvég kormány elutasítja a brit-francia expedíciós hadtest átvonulását Finnország irányába.

1940.03.07. - Finnország fegyverszünetet kér.

1940.03.12. - Szovjet-finn békeszerződést írnak alá Moszkvában.

1940.03.17. - A washingtoni magyar követnél 5 millió dollárt helyeznek letétbe esetleges emigráns magyar kormány céljaira.

1940.03.20. - Lemond Daladier francia miniszterelnök. Utóda Paul Reynaud.

1940.03.28. - Nagy-Britannia és Franciaország egyezményt ír alá, hogy nem kötnek különbékét.

1940.04.02. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök egy esetleges emigráns kormány megalakításának előkészítésére az USA-ba küldi Eckhardt Tibort.

1940.04.08. - Halder vezérezredes, az OKH vezérkari főnöke jóváhagyja a román olaj biztosításának (Románia megszállásának) tervét egy balkáni brit partraszállás esetére. A tervezet román ellenállás esetén számol a Honvédség bevonásával.

1940.04.09. - A német haderő megszállja Dániát. X. Keresztély király elfogadja a német védnökséget. A német hadsereg megtámadja Norvégiát. A norvég partvédelem elsüllyeszti a német BLÜCHER nehézcirkálót.

1940.04.10-13. - Narvik előtt a brit flotta csatát nyer a német flottával szemben.

1940.04.14. - A még a finn háborúra felállított, egy-egy angol, francia és lengyel dandárból álló expedíciós hadtest partra száll Norvégiában, Narvik térségében.

1940.04.16. - A magyar önkéntes zászlóaljat a finn-szovjet határ biztosítására Lappeenrantaába vezénylik.

1940.04.28. - A brit csapatok beveszik Narvikot, a németek a város körüli hegyekben vonulnak állásba.

1940.05.01. - Lodzban felállítják az első gettót.

1940.05.05. - A norvég kormány Londonba emigrál.

1940.05.09. - A magyar honvédelmi miniszter elrendeli a lakóházi légoltalmi rendszer kiépítését.

1940.05.10. - A német hadsereg megtámadja Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát és Luxemburgot. Brit csapatok szállnak partra Izlandon és a Faröer-szigeteken. Lemond Neville Chamberlain brit miniszterelnök. VI. György király kormányalakítással bízza meg Winston Churchillt. A magyar hadiüzemekbe katonai biztosokat neveznek ki. Másodszor mozgósítják a svájci hadsereget.

1940.05.13. - A német páncélosékek Namur és Sedan között átkelnek a Meuse-on.

1940.05.14. - A német légierő lerombolja Rotterdam belvárosát.

1940.05.15. - Hollandia kapitulál a német csapatok előtt, a kormány Angliába emigrál. Churchill feloldja a német városok bombázásának tilalmát.

1940.05.17. - A német csapatok bevonulnak Brüsszelbe.

1940.05.18. - A német csapatok bevonulnak Antwerpenbe.

1940.05.19. - A magyar önkéntes zászlóaljat visszavonják a finn-szovjet határról. Másnap a zászlóalj hazaindul.

1940.05.20. - A német csapatok a Somme torkolatánál kijutnak a La Mance-csatornához, ezzel kettévágják az angol-francia haderőt.

1940.05.21. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök leállítja az emigráns kormány megalakítására vonatkozó előkészületeket.

1940.05.22. - A francia hadsereg Arrasnál sikertelen ellentámadást indít az összeköttetés helyreállítására a Belgium és Hollandia területén elvágott angol-francia csapatrészekkel.

1940.05.24. - Hitler megállíttatja a német páncélosékeket Dunkerque előtt. Hazaérkezik Finnországból a magyar önkéntes zászlóalj.

1940.05.27. - Megkezdődik az angol expedíciós erők és a francia csapatok 06.4-ig tartó evakuálása Dunkerque térségéből Angliába.

1940.06.05. - A német csapatok újabb offenzívát indítanak és áttörik a Franciaország központi részeit védő Weygand-vonalat.

1940.06.07. - Berlint először éri (francia gépek által) légitámadás.

1940.06.08. - Magyarországon megalakul a háború végéig funkcionáló, kerületekre osztott honi légvédelmi rendszer. A brit csapatok feladják Narvikot.

1940.06.09. - Norvégia kapitulál a német csapatok előtt.

1940.06.10. - Olaszország hadat üzen Nagy-Britanniának és Franciaországnak. Másnap az olasz csapatok átlépik a francia határt. Befejeződik a brit-francia csapatok kivonása Norvégiából.

1940.06.14. - A német hadsereg bevonul Párizsba.

1940.06.16. - Franciaországban Phillipe Pétain marsall alakít kormányt és fegyverszünetet kér Németországtól. Kivonják Franciaországból a brit légierőt.

1940.06.17. - A német haderő nyugati irányból bekeríti a Maginot-vonalat.

1940.06.18. - Londonban de Gaulle tábornok vezetésével megalakul a Francia Nemzeti Ellenállási-Bizottság (Szabad Franciaország), amely bejelenti a harc folytatását Németország ellen.

1940.06.22. - Franciaország kapitulál a német, 24-én az olasz csapatok előtt.

1940.06.26. - A Szovjetunió jegyzékben követeli vissza Romániától Besszarábiát és a cári birodalomhoz sosem tartozott Észak-Bukovinát.

1940.06.27. - A minisztertanács határozatot hoz a magyar területi igények kikényszerítéséről Romániával szemben, ha az teljesíti a szovjet igényeket. A Legfelsőbb Honvédelmi Tanács elrendeli a részleges mozgósítást. Churchill brit miniszterelnök tengeri blokádot jelent be Európa körül.

1940.06.28. - A szovjet hadsereg bevonul Besszarábiába és Észak-Bukovinába.

1940.06.30. - A német hadsereg partra száll három angol szigeten a La Manche-csatornán (Aderney, Guernsey, Jersey).

1940.07.01. - A Románia elleni részleges mozgósítással megalakul mindhárom honvédhadsereg.

1940.07.02. - Románia felmondja a brit-francia területi garanciát.

1940.07.03. - A brit flotta Mers el-Kebirnél megtámadja és harcképtelenné teszi a kikötőben horgonyzó francia flottát.

1940.07.04. - A francia kormány megszakítja a diplomáciai kapcsolatot Nagy-Britanniával.

1940.07.05. - Svédország engedélyezi Németországnak egy vasútvonala használatát.

1940.07.10. - Gróf Teleki Pál miniszterelnök Berlinben a magyar-román konfliktusról tárgyal Hitlerrel és gróf Ciano olasz külügyminiszterrel, akik óvják Románia őt megtámadásától.

1940.07.11. - A francia kormány Vichybe költözik. Phillipe Pétain marsall miniszterelnök az Alkotmányozó Nemzetgyűlés felhatalmazása alapján tejhatalommal átveszi az államfői jogkört is. E naptól beszélhetünk a Vichyi köztársaságról.

1940.07.16. - Hitler elrendeli a partraszállás előkészítését Dél-Angliában (Fall Seelöwe).

1940.07.23. - Londonban Eduard Benes emigráns csehszlovák kormányt alakít. A Vichyi francia kormány egyezményt köt Japánnal távol-keleti gyarmatai átadásáról.

1940.08.02. - Besszarábiát és Észak-Bukovinát a Szovjetunióhoz csatolják.

1940.08.03. - A Szovjetunióhoz csatolják Litvániát, 5-én Lettországot, 6-án Észtországot. Az olasz hadsereg (Abesszínia felől) bevonul Brit-Szomáliába (20-ára befejezi a brit gyarmat elfoglalását).

1940.08.07. - Nagy-Britannia szövetségi szerződést írt alá a Szabad Franciaországgal.

1940.08.13. - A Luftwaffe támadásával kezdetét veszi az angliai légicsata.

1940.08.16. - Magyar-román határtárgyalások kezdődnek Szörényvárott (Turnu Severinben). 24-én eredmény nélkül megszakadnak.

1940.08.17. - Hitler meghirdeti a korlátlan tengeralattjáró-háborút.

1940.08.22. - A lengyel hadsereg a Brit Nemzetközösség Szövetséges Katonai Parancsnokságának alárendeltségébe lép.

1940.08.25. - Az első brit légitámadás Berlin ellen.

1940.08.26. - A minisztertanács elhatározza a fegyveres akciót Románia ellen, s elrendeli a Honvédség teljes mozgósítását. A három honvédhadsereg felvonul a román határra. A támadás idejét 08. 28-ra tűzik ki.

1940.08.27. - Románia német-olasz döntőbírósági ítéletet kér a magyar-román területi vitában.

1940.08.29. - Az USA Kongresszusa általános hadkötelezettséget fogad el.

1940.08.30. - Németország és Olaszország döntőbírósági határozata (második bécsi döntés) Magyarországhoz csatolja vissza Észak-Erdélyt, a Székelyföldet, Máramarost és a Partium Nagyváradtól északra elterülő részeit. Az 1940:XXVI. törvénycikkel az Országgyűlés 10. 8-án beiktatja az újraegyesülést. Bécsben magyar-német kisebbségi megállapodást írnak alá, amely kitüntetett jogokat biztosít a magyarországi német nemzetiségnek.

1940.09.02. - Az USA kormánya támaszpontokért cserébe 50 régi torpedórombolót ad át Nagy-Britanniának.

1940.09.03. - Paulus német altábornagy vezetésével törzs alakul a Szovjetunió elleni támadás terveinek kidolgozására.

1940.09.04. - Hitler parancsot ad London, Bristol, Coventry és Liverpool rombolására a levegőből.

1940.09.05. - Újabb német-szovjet szerződést írnak alá a német ajkú lakosság áttelepítéséről a Szovjetunió területéről a Német Birodalomhoz 1938 óta közvetlenül hozzácsatolt területekre.

1940.09.05-16. - A Honvédség végrehajtja a második bécsi döntést.

1940.09.06. - Romániában I. Mihály trónörökös átveszi a hatalmat II. Károly királytól, aki másnap emigrációba vonul. Az ország tényleges vezetője a 09. 4-én miniszterelnökké kinevezett Ion Antonescu tábornok lesz, aki 14-én felveszi a Conducator (Államvezető) címet.

1940.09.07. - A kétoldalú craiovai egyezményben Bulgária visszanyeri Romániától Dél- Dobrudzsát (08. 3. óta folynak a tárgyalások).

1940.09.13. - Olasz csapatok hatolnak be (Líbia felől) Egyiptomba.

1940.09.15. - A legnagyobb légicsata Anglia felett (az "angliai csata napja").

1940.09.18. - A brit gyarmati csapatok Sidi Barraninál megállítják az Egyiptomba betört olasz hadsereget.

1940.09.22. - Japán csapatok vonulnak be Indokínába (a Vichy-i Franciaország és Japán 07. 23-i egyezménye alapján).

1940.09.23. - Közös brit-szabad francia támadás indul a vichyi francia Dakar ellen. A 25-én kudarcba fulladó akció az első francia-francia összetűzés is.

1940.09.27. - Németország, Olaszország és Japán megköti a Háromhatalmi Egyezményt. Több nyilas párt és szervezet egyesülésével megalakul a Nyilaskeresztes Párt. Vezére a 16-án szabadult Szálasi Ferenc.

1940.10.03. - A Vichyi Franciaországban zsidótörvényt fogadnak el.

1940.10.08. - Német csapatok vonulnak be Romániába. (A magyar kormány 09.30-i engedélye alapján Magyarországon át.)

1940.10.21. - Megalakul a Magyar Megújulás Pártja. Vezére: Imrédy Béla.

1940.10.23. - Hitler és Franco találkozóján Hitler sikertelen kísérletet tesz Spanyolország beléptetésére a háborúba.

1940.10.28. - Az olasz hadsereg (Albánia felől) behatol Görögországba.

1940.11.04. - Brit csapatok szállnak partra Kréta szigetén.

1940.11.05. - Harmadszor is az USA elnökévé választják Franklin D. Rooseveltet.

1940.11.08. - A görög hadsereg ellentámadást indít, a Commando Supremo (olasz főparancsnokság) elrendeli a visszavonulást.

1940.11.11-12. - A brit flotta repülőhordozókról felszálló gépei Taranto kikötőjében megtámadják az olasz flottát.

1940.11.12. - Hitler utasítást ad a Görögország elleni támadás kidolgozására (Fall Marita).

1940.11.12-13. - Molotov szovjet külügyminiszter Berlinben a Szovjetunió Háromhatalmi Egyezményhez történő csatlakozásáról és a világ érdekszférákra való felosztásáról tárgyal.

1940.11.14-15. - A Luftwaffe lerombolja az angliai Coventry város egy részét.

1940.11.15. - Megalakul a kolozsvári IX. hadtest.

1940.11.20. - Magyarország csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez.

1940.11.23. - Románia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez.

1940.11.24. - Szlovákia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez.

1940.11.26. - Megszűnik a katonai közigazgatás a második bécsi döntéssel visszacsatolt területeken.

1940.12.01. - Magyarország megszakítja a diplomáciai viszonyt a londoni emigráns lengyel kormánnyal.

1940.12.05. - Titkos brit-vichy-i egyezményt írnak alá a gyarmati status quo fenntartásáról.

1940.12.09. - A brit csapatok ellentámadást indítanak Egyiptomban.

1940.12.12. - Belgrádban magyar-jugoszláv örökbarátsági szerződést írnak alá.

1940.12.16. - A brit légierő egyhetes hadműveletet kezd Mannheim lerombolására.

1940.12.18. - Hitler aláírja a Szovjetunió megtámadására vonatkozó Barbarossa-tervet. A tervezet nem számol Magyarország katonai részvételével (lásd 1941. 03. 22.).

1940.12.19. - Az olasz hadvezetés katonai segítséget kér Németországtól az Észak- Afrikában és Görögországban folyó hadműveletekhez.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 86
Tegnapi: 7
Heti: 134
Havi: 1 021
Össz.: 225 572

Látogatottság növelés
Oldal: 1940
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »