második világháború

csaták kudarcok vilámháboru a világ leggyorsabb katonai terve fegyverek harckocsik tankok stb.

Bach-Zelewski, Erich von dem Nyomtatás E-mail
tblint_xredimage
(1899-1972)
 
Német SS-tábornok. Hivatásos katona volt, harcolt az elsõ világháborúban, tagja volt a szabadcsapatoknak, majd a Reichswehrnek. 1930-ban belépett a náci pártba, egy év múlva az SS-be, ez utóbbiban és a rendõrségnél töltött be magas beosztásokat. A háborúban a Waffen-SS tábornokaként a keleti fronton zsidókat végeztet ki, 1941 októberében "zsidómentessé" nyilvánítja Észtországot. 1943 nyarán Himmler utasítására partizánok elleni akciókat vezet. 1944-ben részt vesz a varsói felkelés leverésében, majd októberben Budapestre vezénylik, megakadályozandó a magyar kiugrást. A háborút hadseregparancsnokként fejezi be. A nürnbergi perben elismeri bûneit. Késõbb egy német bíróság enyhe ítéletet mér ki rá, ám a hatvanas évek elején elõbb a Röhm elleni megtorlásban való részvételéért, majd kommunisták megyilkoltatásáért fogják perbe, és életfogytiglanra ítélik. Egy börtönkórházban hal meg 1972-ben.

Bader, Sir Douglas Robert Steuart Nyomtatás E-mail

bader(1910-1982)

Brit repülőtiszt, a második világháború egyik legnevesebb vadászpilótája. 1931-ben egy repülőbaleset következtében elvesztette mindkét lábát. 1939-ben műlábakat viselve ismét aktív szolgálatba állt. 1940-ben repülőszázad-parancsnokként repült. A franciaországi harcok során kimerült embereibe sikerült hitet és lelkesedést oltania, így azok (és ő maga is) az angliai csata során kimagasló teljesítményt nyújtottak. Agresszív, új elveken alapuló taktikáját a németeken kívül közvetlen parancsnokai is elismerték, de sorozatos vitákba keveredett feletteseivel. 1941-ben összeütközött egy ellenséges géppel, és fogságba esett. A kórházból megszökött, de hamarosan újra elfogták. Ellenfeleinek tiszteletét mutatja az az eset, amikor megszervezték, hogy egy angol gép műlábakat dobhasson le neki. A híres német ász: Adolf Galland barátja. A háború végéig fogságban maradt.


Badoglio, Pietro Nyomtatás E-mail
pitero(1871-1956)
 
Olasz marsall, politikus. 1924-től magas katonai és politikai tisztséget töltött be a fasiszta rendszerben. 1920-1928 és 1933-1940 között a Vezérkar főnöke, de a görögországi hadjárat kudarca miatt 1940. dec. 6-án Mussolini leváltja. A király 1943. júl. 25-én, Mussolini bukása után miniszterelnökké nevezte ki. Badoglio kormánya írta alá 1943. szept. 3-án az olasz fegyverszünetet és üzent hadat okt. 13-án Németországnak. Badoglio 1944. jún. 9-én mondott le, az új kormányt Ivanoe Bonomi alakította meg. Magyarországon „Bádog Leó" volt a beceneve.
 

Bagramjan, Ivan Hrisztoforovics Nyomtatás E-mail

bagramjank(1897-1982)

Örmény származású szovjet marsall. A cári hadsereg zászlósa 1920-ban jelentkezik a Vörös Hadseregbe. Harcol a polgárháborúban, lovasparancsnok, majd katonai akadémiát végez. Végigharcolja a második világháborút. 1941-ben Kijevet védi. Bugyonnij menesztése után Tyimosenko törzsfőnöke. Később hadseregparancsnok lesz, harcol a kurszki ütközetben. 1943-ban kinevezik tábornoknak, ezzel párhuzamosan Jerjomenko utódaként az 1. balti front parancsnoka lesz. Belorussziában és a Baltikumban harcolt, seregei bekerítették a németek észak hadseregcsoportját, elfoglalták a Memel-vidéket. 1945 januárjában ostrom alá vette Königsberget, de részben az ő hibái miatt a várost csak áprilisban foglalták el a szovjet csapatok. A háború után 1954-ig a balti katonai körzet, később a vezérkari akadémia parancsnoka. 1958 és 1968 között a fegyveres erők hadtápfőnöke, miniszterhelyettes.


Baky László Nyomtatás E-mail
baky(1898-1946)
 
Katonatiszt, csendõrtiszt, politikus. Tisztként harcol az elsõ világháborúban, 1919-20-ban a szegedi Nemzeti Hadsereg tagja. Késõbb a csendõrséghez kerül, de 1938-ban nyugdíjazását kéri, hogy politikai pályára léphessen. Szélsõjobboldali mozgalmakkal szimpatizál. A 30-as évek második felétõl az SD ügynöke. 1944 áprilisától szeptemberig a Belügyminisztérium politikai államtitkáraként Endre Lászlóval és Jaross Andorral együttmûködve a magyarországi zsidóság gettósítását és deportálását szervezi. A háború végén nyugatra menekül, de az amerikaiak kiadják Magyarországnak. 1946-ban háborús bûnösként halálra ítélik és kivégzik.
 

alck, Hermann Nyomtatás E-mail
balck_hermann
(1893-1982) 
 
Német tábornok. Az elsõ világháborúban is harcolt, megfordult Magyarországon is. A második világháború során szinte minden fronton teljesített szolgálatot. Jól harcolt Franciaország megtámadásakor, amikor Guderian alatt szolgált. Részt vett a Szovjetunió elleni támadásban, késõbb Szicíliában próbálta feltartóztatni a szövetségeseket. Ezután ismét az orosz front következett, majd nyugaton állította meg Patton csapatait. 1944.december 23-án Magyarországra helyezték, Fretter-Pico helyére. Sikertelen kísérletet tett az ostromlott Budapest felmentésére, majd részt vett a balatoni csatában is. A háború végén az amerikaiak fogságába esett. 1947-ben szabadult, 1948-ban a németek 3 évi börtönre ítélték, amibõl 18 hónapot töltött le.
 
Bárdossy László Nyomtatás E-mail
bardossy(1890-1946)
 
Politikus, közhivatalnok, magyar királyi miniszterelnök Pályáját a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban kezdi 1913-ban. 1922. februártól a Külügyminisztérium sajtó osztály munkatársa, 1926-tól vezetője. Gyors felfogóképesség, nagy szellemi teljesítőképesség jellemzi, tehetségének tudatában azonban nemegyszer hoz elhamarkodott döntést. Gondolkodásban sógorához, Gömbös Gyulához áll közel. 1941. febr. 4-én, gróf Csáky István halála után kerül a bukaresti követség éléről a külügyminiszter székbe. Gróf Teleki Pál miniszterelnök öngyilkossága napján, ápr. 3-án Horthy Miklós miniszterelnökké nevezi ki. 1942. márc. 7-én a kormányzó lemondatja. Kormányfői megbízatásának szűk egy esztendeje alatt Magyarország három nagyhatalommal, a Szovjetunióval, Nagy-Britanniával és az USA-val kerül hadiállapotba. Az országot olyan háborúba viszi bele, amelyhez nem fűződik nemzeti érdek. A háborúból való távolmaradás igen nagy erőfeszítést és kiemelkedő államférfiúi kvalitást kívánt volna. A sorsdöntő 1941. áprilisi, majd júniusi, végül decemberi napokban meg sem kísérelte a hosszú távon katasztrófához vezető lépések elkerülését vagy legalább elodázását. A háború végén Svájcba menekül, onnan kitoloncolják. A népbíróság 1945 végén golyó általi halálra ítéli. Kivégezték.
Basch Ferenc Nyomtatás E-mail
(1901-1946)
 
Doktor, tanár, politikus. Budapesten szerez magyar-német szakos tanári oklevelet és doktorátust, növendéke az Eötvös Kollégiumnak is. A Magyarországi Német Népművelődési Egyesület kulturális titkára, majd főtitkára. Az 1930-as évek közepétől a Magyarországi németség szervezését mindinkább alárendeli a német birodalmi érdekeknek, követőivel Népinémet Bajtársak "Volksdeutsche Kameradschaft" néven, Németország anyagi támogatásával önálló egyesületet hoz létre. A német kormány követeli, hogy a Magyarországi németség kizárólagos képviseletének ezt a szervezetet ismerjék el. 1939-től Basch a Volksbund és a Magyarországi német népcsoport vezetője. Jelentős szerepet játszik a Volksbund német hadiérdekeket előmozdító tevékenységében, nemzetiszocialista propagandájában, s az SS-toborzásban. Basch javasolta, hogy a vonatkozó 3. egyezményben a német kormány kényszersorozást fogadtasson el a magyar kormánnyal. 1946-ban a népbíróság halálra ítélte. Kivégezték.
Batov, Pavel Ivanovics Nyomtatás E-mail

batov(1897-1985)

Szovjet hadseregtábornok (1955). Harcolt a spanyolországi polgárháborúban. 1939-ben Lengyelország ellen, 1940-ben Finnországban vezetett lövészhadtestet. 1941-ben a 3. hadsereg parancsnoka lett. 1942-tol a háború végéig a 65. hadsereg vezetője volt. Harcolt Sztálingrádnál és a kurszki csatában, majd Rokosszovszkij parancsnoksága alatt szolgált egészen 1945-ig. A háborút követően több katonai körzet, majd a déli hadseregcsoport parancsnoka. 1962 és 1965 között a Varsói Szerződés tagállamainak egyesített haderejének törzsfőnöke volt.


Bayerlein, Fritz Nyomtatás E-mail

bayerleinf-1(1899-1970)

Német tábornok. Az első világháború során közkatona volt. A békekötés után elhagyta a hadsereget, de 1921-ben ismét belépett soraiba. A második világháború során majdnem minden német hadjáratban részt vett. 1940-ben Guderian parancsnoksága alatt szolgált Franciaországban, 1941-ben pedig a Moszkva felé törő páncéloscsoportnál. 1941 őszén Afrikába vezényelték, ahol az Afrika Korps törzsfőnökévé, 1942-ben pedig Rommel vezérkari főnökévé nevezték ki. Később átvette az Afrika Korps parancsnokságát, az afrikai összeomlás előtt Franciaországba került, és a háború végéig a Lehr harckocsi-tanhadosztály irányítója lett. A partraszállás után megpróbálta meggátolni a szövetségesek kitörését a hídfőből, később az ardenneki csatában játszott jelentős szerepet. A háború után tanulmányokat írt az amerikai hadsereg számára.

eaverbrook lord (William Maxwell Aitken) Nyomtatás E-mail

beaverbrook(1879-1964)

Kanadai születésű angol politikus, sajtómágnás, milliomos. 1910-tol képviselő. Az első világháború idején jelentős szerepet játszott a brit koalíciós politikában, ekkor kötött barátságot Churchill-lel. 1940 májusától 1942-ig volt tagja a brit háborús kabinetnek. 1940-41-ben a repülőgépgyártásért felelős miniszter. Áldozatos szervezőmunkájának köszönhetően sikerült feltornázni a repülőgépgyártás volumenét, éppen az angliai csata legkritikusabb időszakában. 1941-ben államminiszter, 1941-42-ben hadianyag-ellátási miniszter. 1943-45 között lordpecsétor. Sajtóbirodalma révén nagy befolyással rendelkezett a politikai életben.


     
Benes, Eduard Nyomtatás E-mail

benesk(1884-1948)

Cseh politikus. Az első világháború idején a Monarchia-ellenes emigránsok egyik prominens alakja. Csehszlovákia létrejötte után 1918-tól 1935-ig külügyminiszter. 1935-től köztársasági elnök, a müncheni egyezmény aláírása után lemond, és külföldre távozik. Rövid ideig Párizsban, majd Londonban tevékenykedik, 1940 és 1945 között a csehszlovák emigráns kormány miniszterelnöke. Jelentős szerepe volt abban, hogy honfitársai hivatalos keretek között harcolhattak a brit hadseregben. A Szovjetunióval is barátsági szerződést írt alá 1943-ban. Ellenezte a partizán-hadviselést, mondván, hogy hazája túl messze van a frontvonalaktól, de egyetértett a Heydrich elleni merénylettel. A háború után 1946-tól köztársasági elnök, igyekezett összekötő szerepet játszani a Kelet és a Nyugat között, de az 1948-as kommunista hatalomátvételt követően lemondott, és rövidesen elhunyt.

Beregfy Károly Nyomtatás E-mail
beregfykarolynn8(1888-1946)
 
Gyalogsági tiszt, honvédelmi miniszter, Honvéd Vezérkar főnök. Az összeomlás után a csongrádcsanádi vörös gyalogezred segédtisztje. 1937. máj. 1-1938. márc. 15. között Honvédelmi Minisztérium anyagi, jún. 15-ig III. csoportfőnök-helyettes. 1939. jan. 10-től Hadiakadémia parancsnok. 1939. nov. 1-től tábornok, 1941. nov. 1-től altábornagy 1941. nov. 1-től a VI. hadtest parancsnoka és 1943. jún. 12-től a 3. magyar hadsereg megbízott parancsnoka is. 1943. aug. 1. és 1944. máj. 15. között a 3., aug. 1-ig az 1. magyar hadsereg parancsnoka. Aug. 1. - okt. 16. között a Honvédelmi Minisztériumban a központi átszervezéssel megbízva póthadsereg parancsnok. Okt. 16. - dec. 20. között honvédelmi miniszter és Honvéd Vezérkar főnök, dec. 20-tól honvédelmi miniszter és a Honvédség Főparancsnoka. 1944. szept. 13-tól Beregfy volt megbízva a nyilas hatalomátvétel előkészítésével a Honvédségnél, Szálasi Ferenc miniszterelnök ezért nevezi ki őt a hadsereg egyszemélyi vezetőjévé. 1945. máj. 1-től amerikai hadifogságban volt, mint háborús bűnöst Magyarországnak kiadták. 1945. jún. 19-ével lefokozták, és a Honvédségből kicsapták. A budapesti népbíróság kötél általi halálra, vagyonelkobzásra, állásvesztésre és politikai jogainak 10 évre történő felfüggesztésére ítélte. Kivégezték.
 
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 26
Tegnapi: 7
Heti: 74
Havi: 961
Össz.: 225 512

Látogatottság növelés
Oldal: fontos emberek2
második világháború - © 2008 - 2024 - csata.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »